Boodschappers van Vreugde’ Willibrordzondag, 7 november

 

 

Zondag 7 november is het hoogfeest van de heilige Willibrord en op die dag is het in 2021 ook Willibrordzondag. Thema dat de Katholieke Vereniging voor Oecumene (KVO) dit jaar voor deze zondag heeft gekozen is ‘Boodschappers van Vreugde’.

‘Het Evan­ge­lie is een bood­schap van vreugde die van gene­ra­tie op gene­ra­tie wordt door­ge­ven. De heilige Wil­li­brord (658-739) hou­den we als een van grote geloofs­ver­kon­di­gers in ere. Samen met zijn gezellen legde hij de basis voor de Kerk in de lage lan­den. De Kerk heeft in de loop der tij­den hoogte- en diepte­pun­ten gekend. Telkens kwam de vernieuwende en levendmakende kracht het Evan­ge­lie weer naar boven’.

Vandaag staan kerken meer dan ooit voor de uit­daging om het Evan­ge­lie op een aan­spre­kende en eigen­tijdse manier uit te dragen. Welke keuzes zijn daarbij aan de orde en welke vormen passen bij onze tijd? Zijn wij vandaag wel die bood­schappers van vreugde waardoor anderen geraakt wor­den of wachten we er eer­der op zelf geraakt te wor­den? Dit zijn vragen die de KVO kerken voorhoudt.

De Katho­lie­ke Vereni­ging voor Oecumene zet zich vanuit de Rooms-katho­lie­ke Kerk in voor de oecu­me­nische samen­wer­king in Neder­land. De vereni­ging wordt gedragen door de katho­lie­ke ge­meen­schap, is een adviesor­gaan van de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie en een steun­punt voor de be­vor­de­ring van plaat­se­lijke oecu­me­nische samen­wer­king. De vereni­ging bevor­dert de oecu­me­nische samen­wer­king door middel van publi­ca­ties, studie­da­gen, ont­moe­tingen, advise­ring en dienst­ver­le­ning.

De vereni­ging on­der­houdt oecu­me­nische contacten met andere kerken en is namens de R.-K. Kerk ook direct betrokken bij het werk van de Raad van Kerken in Neder­land.

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *