Brief van paus Franciscus voor gezinnen

 

Bij gelegen­heid van het feest van de Heilige Familie op 26 de­cem­ber en in het bij­zon­der in het af­ge­kon­digde Jaar van het Amoris Laetitia Gezin, heeft paus Fran­cis­cus een brief ge­schre­ven aan ge­zin­nen. Hier­on­der plaatsen we een werk­ver­ta­ling vanuit het Engels.

Pausbrief voor gezinnen

Brief van Zijne Hei­lig­heid Paus Fran­cis­cus aan gehuwde koppels
voor het Jaar van het Amoris Laetitia Gezin 2021-2022

Beste echtparen over de hele wereld!

In dit ‘Amoris Laetitia Family’-jaar schrijf ik om mijn diepe genegen­heid en nabij­heid tot u uit te drukken in deze zeer speciale tijd. Ge­zin­nen zijn altijd in mijn gedachten en gebe­den geweest, maar vooral tij­dens de pandemie, die ie­der­een zwaar op de proef heeft gesteld, vooral de meest kwets­ba­ren onder ons. De hui­dige situatie heeft ervoor gezorgd dat ik elk individu, echtpaar en gezin met nede­rig­heid, genegen­heid en open­heid wil be­ge­lei­den in al die situaties waarin u zich bevindt.

.

Lees verder “Brief van paus Franciscus voor gezinnen”

DUIZEND MAAL DANK!

Recent heb ik, heel rustig, de tijd ervoor nemend, alle beterschapswensen en kerstkaarten nagelezen. Wat een bijzonder warme liefdevolle deken kwam er over mij heen. Ik ging ervan blozen en ben er ook verlegen van! Via deze weg wil ik iedereen van harte danken voor zoveel medeleven en goede wensen. Héél bijzonder om dit te mogen ervaren. Ik heb veel geluk gehad! De gebeden en kaarsen hebben zéker hun werk gedaan. Het leven is niet maakbaar, maar overkomt ons. Weet dat ik het goed maak! En wat er ook voorkomt op je levenspad, je komt er vaak sterker uit. Nogmaals, duizend maal dank en ik wens u van harte alle goeds voor de toekomst. In geloof en vertrouwen!

Met dankbare groet, Pastoor John van de Laar, Uden.

Samenvatting Coronaperiode vanaf Kerst 2020 t/m Kerst 2021 Sint Petrusparochie

December 2020: Kerstavond was de kerk dicht alleen uitzending via Landerd TV. Tijdens de kerstdagen slechts 30 kerkgangers en zo ook met Oud en Nieuw. Landerd TV bleef trouw uitzenden, zo ook de komende maanden tot in juni 2021! Met véél dank en complimenten!

1 januari 2021 werd stil gestaan bij het zilveren jubileum van diaken Henk van Thiel, alle dank en complimenten voor de trouwe inzet al 25 jaar lang!

23 januari 2021 Vanwege avondklok kregen pastores werkgeversverklaring om te acteren bij Pastorale Noodsituaties.

Kerk van Zeeland zal worden ingezet als vaccinatieplek ten behoeve van de volksgezondheid.

24 januari 2021 Overlijden Pastoor Louis de Bonth, uitvaart op zondag 31 januari in besloten kring uitgezonden via Landerd TV.

Maart 2021 Goede week en Paasvieringen met 30 kerkgangers.

Petrus 2.0 vierde de Goede Week digitaal en de boeteviering via Landerd TV.

Lees verder “Samenvatting Coronaperiode vanaf Kerst 2020 t/m Kerst 2021 Sint Petrusparochie”

Kerstpreek 2021

Wanneer de beelden van de kerststal al een tijdje meegaan, vraagt dit om extra voorzichtigheid bij het uitpakken van die beelden. Voorzichtig, omdat ze anders nog verder beschadigd kunnen raken, en dat kan niet de bedoeling zijn!

“Voorzichtig”, zei ons mam dan, toen we vlak voor Kerstmis de beeldjes uit het vergeelde krantenpapier haalden, “voorzichtig, want de meesten hebben al veel geleden. Die zijn al eens te hardhandig in of uitgepakt”.

En inderdaad, enkele waren al gelijmd, één herder was zijn staf kwijt, de andere had zijn mantel gescheurd, er stond een schaap met drie poten bij en bij één koning zag je, de hard en bruin geworden lijm onder zijn kroon uitkomen.

Alleen het kindje Jezus, alleen dat kindje mankeerde helemaal niks.

Met zijn armen wijd open wees het ene handje naar de herders links en het andere naar de koningen rechts.

Later zou dat kindje Jezus mensen leren dat alle mensen links of rechts, herder of koning, hoog of laag, wit, geel of zwart, later zou dat kindje leren dat álle mensen beeld van God waren. En het kind leerde, om het zuinigst te zijn op mensen die al veel geleden hadden, mensen die scheuren hadden opgelopen, beschadigd door het leven. Ieder mens verdient respect omwille van de menselijke waardigheid.

Dat we voorzichtig moesten omgaan, leerde Jezus ons, met mensen die gebroken waren, gebroken door verdriet of die, zoals die herder zonder staf, ook niks en niemand hadden om op te steunen.

Maar, gelukkig; we zien ook de engel, boven de kerststal. Het doet mij, persoonlijk, denken aan de engelen van mensen die werkzaam zijn in de zorg.

Mijn tijd op de intensive care van Bernhoven heeft een diepe indruk achtergelaten, het zijn engelen van mensen die zich zo inzetten, in een heftige tijd, zorgzaam en onvermoeibaar, zo blijkt. Recent was ik daar even terug om te danken en te trakteren, een klein gebaar voor zoveel….

“Voorzichtig met de beeldjes”, Voorzichtig met elkaar want ieder mens is beeld van God, leerde ons ’t kind van Bethlehem, de latere man van Nazareth en ga niet hard maar zacht om met wie gehavend zijn, getekend door het harde leven.

Het kind in de stal zou ons later leren dat je God daarboven eert door hier beneden iemand te zijn die oog heeft voor mensen met zorgen en verdriet. En je brengt vrede op aarde, leerden wij van Hem, als je eerbiedig omgaat met mensen die schade hebben opgelopen, als je zacht bent voor wie het leven hard was.

Dat is de boodschap van de kerk, ook in onze dagen. Het vraagt om respect, eerbied, begrip en aandacht.

Wees voorzichtig met die beeldjes, wees voorzichtig met elkaar.

Ons mam had groot gelijk!

Ik wens u, en allen die u lief zijn, én allen die werkzaam zijn in de zorg, in de uitvaart-zorg, en zeker ook allen die lijden onder de corona maatregelen, van harte een bemoedigend, hoopvol en ja, een Zalig Kerstfeest! Want, God laat ons nooit in de steek, HIJ is onze redding!!

Amen.

 

Verdere aanscherping coronamaatregelen voor R.-K. Kerk vanaf 19 december

Naast de eerder afgekondigde maatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk, hebben de bisschoppen besloten tot nog verdere aanscherping in verband met de afgekondigde lockdown per 19 december. Begin december werden al de publieke vieringen na 17.00 uur geschrapt en daarmee ook alle publieke kerstnachtvieringen om zo op kerstavond een massale beweging van kerkgangers te voorkomen. Nu kondigen de bisschoppen aan dat bij de publieke vieringen voor 17.00 uur nog slechts vijftig aanwezigen mogen zijn.

De lockdown is ingrijpend voor iedereen. Dat ervaren ook de R.-K. bisschoppen en zij nemen hierin hun verantwoordelijkheid. Ze begrijpen dat dit voor parochies en parochianen weer een teleurstelling is die het samen vieren van onder meer Kerstmis belemmert. ‘Maar’ vragen de bisschoppen, ‘laten we zorg hebben voor onze naasten en dit zorgvuldig doen in solidariteit met de hele samenleving. Als gelovigen gaan we door deze donkere tijd in de kracht van het geloof en in het vertrouwen dat het Licht van Christus de duisternis overwint’.

Voor alle vieringen vóór 17.00 uur geldt dat deze met het maximumaantal van vijftig aanwezigen, exclusief bedienaren, publiek toegankelijk blijven.

Reserveren en zang
Parochies wordt verzocht weer te werken met een reserveringssysteem en alle bestaande maatregelen blijven van kracht. Dat geldt voor de anderhalve meterregel, de verplichting tot het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen en de basisregels op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten.

Wat betreft het zingen gaan de bisschoppen terug naar de eerdere maatregel van voorzang door één cantor of maximaal vier zangers.

Uitvaarten en andere kerkelijke bijeenkomsten
Uitvaarten mogen – met verwijzing naar de uitzondering die door de overheid wordt toegestaan – vanaf 19 december door maximaal honderd personen worden bijgewoond. Voor alle andere vieringen geldt het genoemde aantal van maximaal vijftig aanwezigen.

Voor alle andere kerkelijke bijeenkomsten dan vieringen geldt dat deze zoveel mogelijk digitaal plaats moeten vinden. Gezien de maximum groepsgrootte die geldt voor buitenbijeenkomsten kunnen er geen openluchtvieringen, herderstochten enzovoort plaatsvinden. Wanneer de kerken worden opengesteld voor de aanbidding van het heilig Sacrament of voor een bezoek aan de kerststal vanwege persoonlijke devotie, dan gelden alle basisregels op het gebied van afstand houden, mondkapje, hygiëne en gezondheid.

De oproep om Kerstmis thuis mee te vieren wordt door de huidige omstandigheden nog belangrijker. Er kunnen minder mensen terecht bij de kerstvieringen dan eerder werd gehoopt. Voor iedereen die geen plek meer kan reserveren: vier thuis mee. Veel parochies verzorgen een livestream!

 

Kerstboodschap bisschop de Korte

Broeders en zusters,

Wij leven in een vervelende en onzekere tijd. Het coronavirus is nog steeds onder ons en legt allerlei beperkingen op. Ook dit jaar nachtmissen met Kerstmis in lege kerkgebouwen. Veel gelovigen zijn daar verdrietig over. De coronacrisis maakt duidelijk dat wij, ondanks al onze kennis en kunde, de werkelijkheid maar beperkt naar onze hand kunnen zetten. Corona betekent een oefening in geduld.

Cornelis Verhoeven, filosoof met Brabantse wortels, omschreef geduld eens als: wonen in het uitstel. In deze tijd moeten wij het ongemak uithouden. Laten wij creatief blijven, niet alleen individueel maar ook als geloofsgemeenschap. De pandemie kan ons moedeloos maken en angstig. Nu komt het aan op veerkracht. De hoop mogen wij in ons niet laten doven. Immers: van God is de toekomst. Vandaar ook de titel van deze kerstboodschap 2021:

Verwondering in een donkere tijd‘.

Lees verder “Kerstboodschap bisschop de Korte”

Een nieuwe stal in de Petruskerk; veel dank aan de bouwers.

In de Sint Petrus kerk staat voorin de kerk, op het priesterkoor een nieuwe stal, ontworpen en gebouwd door de hulpkosters: Wim Du Maine en Niels Swinkels. Uiteraard legt koster Babs Geurts de laatste hand. Het is zeer de moeite waard, voor een ieder goed te zien, vlak bij het altaar. Met daarin de vertrouwde kerstbeelden! Veel dank voor alle tomeloze inzet!

Pastoor John van de Laar.

Programma vieringen Kerstmis 2021 en jaarwisseling

Reservering is nodig voor alle kerken! Aantal volgens de anderhalve meter richtlijn. Mondkapje verplicht bij binnenkomst, bij beweging en bij het verlaten van de kerk.

Uden St. Petrus kerk, opgeven tel. 0413-263154

24 december: 16.00 uur Besloten Gezinsviering Petrus 2.0

25 december: 10.30 uur Hoogmis (uitzending Landerd TV)

26 december: 10.30 uur Hoogmis

Boekel St. Agatha kerk, opgeven tel. 0492 322257

25 december: 09.00 uur Heilige Mis

25 december: 10.30 uur Hoogmis

26 december: 10.30 uur Hoogmis

Zeeland St. Jacobus kerk, opgeven tel. 0486 452128

25 december: 09.00 uur Hoogmis

26 december: 09.00 uur Hoogmis (uitzending Landerd TV)

Odiliapeel Kerk Heilige Kruisvinding, opgeven tel. 0413-274134 of 06-30840406

24 december: 16.00 uur Kerstviering

26 december: 10.30 uur Kerstviering

Venhorst St. Jozef kerk, opgeven tel. 06-30239206

25 december: 09.00 uur Kerstviering

26 december: 09.00 uur Kerstviering

Volkel Heilige Antonius Abt kerk, opgeven tel. 0413-272544

25 december: 10.30 uur Kerstviering 

Oud- en Nieuwjaar

Uden St. Petrus kerk (geen opgave nodig)

31 december: 16.00 uur Oudejaarsviering

1 januari: 10.30 uur Nieuwjaarsviering

Boekel St. Agatha kerk (geen opgave nodig)

1 januari: 10.30 uur Nieuwjaarsviering

Zeeland St. Jacobus kerk (geen opgave nodig)

1 januari: 09.00 uur Nieuwjaarsviering

Odiliapeel Kerk Heilige Kruisvinding (geen opgave nodig)

1 januari 10.30 uur Nieuwjaarsviering