Kerkenvisie

Pastoor John van de Laar heeft het eerste exemplaar van de Kerkenvisie van de Sint-Petrusparochie Uden e.o. in ontvangst genomen. Dat gebeurde woensdag 3 april j.l. tijdens een bijeenkomst in het parochiecentrum in Uden. De Kerkenvisie is een weergave van de mogelijkheden en ideeën die er zijn om de zes kerkgebouwen in de parochie in de toekomst te behouden. Het gaat om de kerken van Uden, Volkel, Odiliapeel, Boekel, Venhorst en Zeeland. Op basis van visie kan het parochiebestuur zijn beleid bepalen voor de toekomst.

De presentatie van de Kerkenvisie was in het parochiecentrum in Uden. Dat gebeurde in een gezelschap met vertegenwoordigers van de parochie, het bisdom, de rijksoverheid, de provincie, de gemeenten Uden, Landerd en Boekel en met een afvaardiging van de zes klankbordgroepen, die in de kernen actief zijn geweest.

De kerkenvisie is een initiatief van het parochiebestuur. Een werkgroep heeft in 2016 de opdracht voor het schrijven van een Kerkenvisie aanvaard. Met deskundige begeleiding van Jasper van Deurzen als externe deskundige is er ruim twee jaar aan gewerkt. Belangrijke rol in het hele proces hebben de klankbordgroepen gespeeld, die in elke kern van de parochie zijn gevormd. Zij vormden zoveel mogelijk een afspiegeling van de inwoners van de kernen. Zij kregen het verzoek om na te gaan wat er leeft in het dorp en hoe er draagvlak kan worden verkregen voor plannen voor het behoud van de kerkgebouwen. Aanleiding voor het opstellen van een Kerkenvisie zijn o.m. de terugloop van het aantal kerkgangers, waardoor de inkomsten sterk zijn gedaald. Dat geldt voor alle kernen. Bovendien wordt het door het priestertekort steeds moeilijker de pastorale zorg te waarborgen. Op de kerk van Venhorst na gaat het om rijksmonumenten, de kerk van Venhorst is een gemeentelijk monument. Voor monumenten gelden strenge regels, daarnaast stellen het bisdom, gemeenten en provincie hun eisen. De klankbordgroepen hebben een belangrijke bijdrage geleverd voor de Kerkenvisie. Ze hebben voor hun ‘eigen’ kerk met dorpsgenoten gesproken en overlegd. Uit die gesprekken zijn wensen naar voren gekomen en scenario’s om de kerkgebouwen te behouden. In alle gevallen hebben de klankbordgroepen gepleit voor behoud van de erediensten in de kerken. En verder is een pleidooi gehouden voor multifunctioneel gebruik van de gebouwen of een deel ervan. Op basis van deze Kerkenvisie kan het parochiebestuur nu besluiten nemen hoe ingezet kan worden op behoud van de gebouwen en hoe de kerkelijke functies en diensten in stand kunnen blijven. Het parochiebestuur kan de wensen en ideeën van de klankbordgroepen op hun waarde beoordelen. Het dient verder met bisdom en andere instanties uitvoerig te overleggen wat de mogelijkheden zijn. De klankbordgroepen en de parochianen zullen bij deze besluitvorming betrokken blijven.

 

 

Klik hier voor verslag Klankbordgroepen 28-04-2019

Klik hier voor het rapport kerkenvisie april 2019

Werkbezoek gedeputeerde aan Parochie op 26 september 2019

Uden

Kerkenvisie gemeente Uden,Volkel ,Odiliapeel sept. 2018

15 feb. 2018: De toekomst van de Petruskerk Uden, wat vindt u?

Boekel

 

Kerkenvisie Venhorst Boekel sept. 2018

15 nov. 2017: De toekomst van de Sint Agathakerk.
2 okt. 2017:   Te laat ! Of toch nog op tijd
23 sep. 2017: Het weer thuis gevoel in Boekel

Odiliapeel

Kerkenvisie gemeente Uden,Volkel ,Odiliapeel sept. 2018

Venhorst

Toekomst kerk en pastorie Venhorst, december 2019

Na een periode van intensief en constructief overleg met alle betrokkenen, gemeente, bisdom, parochiebestuur en kandidaat koper heeft het parochiebestuur besloten tot verkoop van kerk en pastorie aan de familie van Duijnhoven uit Venhorst.

Zwaarwegende aspecten in de besluitvorming van het parochiebestuur waren:

  • Continuïteit in de pastorale zorg voor de geloofsgemeenschap in het dorp en doorlopend gebruik van het kerkgebouw voor de wekelijkse diensten.
  • Geformuleerde uitgangspunten zoals weergegeven in het in april jl. gepresenteerde rapport Kerkenvisie van de St. Petrusparochie waarvan Venhorst onderdeel is, alsmede de daarin opgenomen suggesties van de Klankbordgroep Venhorst.
  • De door de kandidaat-koper geschetste toekomstplannen voor het hele ensemble in samenhang met het historische dorpsplein.
  • Het belang voor de dorpskern Venhorst naar de toekomst als geheel.

Het parochiebestuur denkt hiermede, in het belang van alle partijen, een evenwichtig en verantwoord besluit genomen te hebben en vindt dat ze deze unieke kans niet voorbij kan laten gaan.

Op 2 december jl. kocht Arjoto BV de St. Jozefkerk met bijbehorende pastorie en tuin in Venhorst. Hieraan ging een tijd van intensief overleg vooraf met zowel het parochiebestuur als de gemeente Boekel.

Arjoto BV voelt zich als onderdeel van Metaalindustrie Andusta BV (gevestigd en groot geworden in Venhorst) nauw verweven en betrokken bij de toekomst van Venhorst. Met deze aankoop wil Arjoto proberen een bijdrage te leveren aan een positieve groei van Venhorst. Reeds eerder werd hiervoor door Arjoto het ‘Centrumplan Venhorst’ ontwikkeld met hierin de bouw van een supermarkt, gezondheidscentrum, eeterij en appartementen. Deze bouw is reeds gestart, verwachte oplevertermijn zal zijn medio 2020.

De aankoop van kerk, pastorie en tuin sluit nauw aan op ons beleid van maatschappelijke betrokkenheid. Het straatbeeld van de Venhorstse kerk zal hierbij zoveel mogelijk gewaarborgd blijven.

Er zijn plannen in de maak om in de parochietuin een aantal seniorenwoningen te bouwen. Het resterende terrein zal haar open karakter als openbare tuin/park behouden, toegankelijk voor iedereen. Voor de pastorie wordt een nadere bestemming gezocht.

Het college van Burgemeester en Wethouders staat positief tegenover het plan. Kerk, pastorie en tuin blijven behouden voor de gemeenschap. Uiteraard moet nog wel de reguliere bestemmingsplanprocedure worden doorlopen, waarbij de aanvraag in de procedure afgestemd zal worden met de omgeving, college van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad.

 

Kerkenvisie Venhorst Boekel sept. 2018

Nieuwe toekomst kerk Venhorst ?  april 2019

Volkel

Kerkenvisie gemeente Uden,Volkel ,Odiliapeel sept. 2018

Zeeland

Kerkenvisie Zeeland sept. 2018

Open Kerkendag in Zeeland  nov 2017