Vluchteling

Weg is alle zekerheid

je thuis, en wie je bent

weg is alle veiligheid

en niemand die je kent.

Slechts één tas met spullen

ijlings bij elkaar gegrist, die

jouw geschiedenis onthullen

maar een groter deel is weggewist.

 

Jouw veilig huis is weggevaagd;

je man en kind achtergelaten.

Niemand heeft hierom gevraagd,

het voelt zo van God verlaten.

Verward zoek je steun bij elkaar

op zoek naar een antwoord

vind je een troostend gebaar,

een welkom toevluchtsoord.

 

Daar bestaat slechts één taal,

de taal van mededogen.

Vertel me jouw verhaal

en Ik zal je tranen drogen.

Bij al jouw verscheurd verdriet,

die je leven zo ontwrichten

ben Ik het die jou troostend ziet

en jouw droefenis zal verlichten.

 

Marianne du Maine

De zin van het leven!

Recent vroeg de kapelgemeenschap Ter Linde om een artikel te schrijven over: De zin van het leven. Dit artikel is opgenomen in de kapelpost van de Kruisherenkapel. Hieronder de weergave.

Ik ben dankbaar voor de gave van het leven, het is een groot geschenk in mijn ogen en dus geen recht. Leven en geloven gaan voor mij hand in hand. De zin van mijn leven ligt in mijn roeping om allereerst christen te zijn én dienstbaar te mogen zijn als priester. Het priester zijn zit als het ware in mijn bloed, ik wist dit al op mijn 7de levensjaar. Dankbaar ben ik voor mijn opleiding bij de missionarissen van Mill Hill, een rijke ervaring, internationaal in Londen, Engeland. Het was een prachtige en boeiende tijd die mij toen in “de zin van het leven” bevestigde. Echter ik heb ook ervaringen die de zin van leven in een ander daglicht stellen. Zo overkwam mij op 28 april 2016 een zwaar auto ongeval door een vrachtwagen die ons over het hoofd zag. Zelf belandde ik lange tijd in de “lappenmand”. Mijn vriend en collega Stuart Allan bezweek aan zijn verwondingen nadat ik hem vanuit mijn ziekenhuisbed op de IC in Geel de ziekenzalving toediende. Hij leed zwaar aan de ziekte Parkinson, voor hem was het uiteindelijk een barmhartig heengaan. Hij zag de zin van het leven namelijk al geruime tijd niet meer.

Lees verder “De zin van het leven!”

Inzamelingactie van Caritas voor onze medemensen in Oekraine

BLIKSEM ACTIE VOOR OEKRAÏNE

OP:

ZATERDAG 5 MAART
ZONDAG 6 MAART
MAANDAG 7 MAART
DINSDAG 8 MAART

TUSSEN 9.30 EN 16.00 UUR KUNT U BLIKKEN LEVENSMIDDELEN
INLEVEREN BIJ CARITAS, PIUSPLEIN 115 TE UDEN.

DEZE GAAN DONDERDAG 10 MAART MEE OP
TRANSPORT NAAR CARITAS ORADEA, OM
LOKAAL VERSPREID TE WORDEN.

Hartelijk dank namens de vluchtelingen!!

VREDE – PSALM 55 – een gebed vol wanhoop en vertrouwen

Luister, God, naar mijn gebed, verberg u niet als ik om hulp smeek, sla acht op mij en geef mij antwoord. Klagend loop ik rond, radeloos door het schreeuwen van de vijand en het tieren van de goddelozen, want zij storten onheil over mij uit en bestoken mij met hun woede. Mijn hart krimpt in mijn binnenste, doodsangst heeft mij bevangen, vrees en beven grijpen mij aan, ik huiver over heel mijn lichaam. Had ik vleugels als een duif, ik zou opvliegen en neerstrijken, ver, ver weg zou ik vluchten, overnachten in de woestijn, haastig beschutting zoeken tegen de vlagen van de stormwind. Splijt hun tong, Heer, verwar hun spraak, want in de stad zie ik geweld en strijd, dag en nacht gaan die rond op haar muren. In het hart van de stad heerst onheil en leed, in het hart van de stad heerst rampspoed, het plein is in de greep van terreur en bedrog.

Lees verder “VREDE – PSALM 55 – een gebed vol wanhoop en vertrouwen”

Schenking Adaja

Adaja schenkt mooi bedrag aan de parochie.

Op maandag 14 februari werd het parochiebestuur aangenaam verrast door het een tijdje geleden opgeheven Gospelkoor Adaja.  Na het stopzetten van de activiteiten was er geld in kas overgebleven en het bestuur had besloten dit voor een deel aan de parochie te schenken. En zo gebeurde het dat bij monde van de voorzitter, Nellie Kerkhof, de pastoor werd verblijd met een heel mooi bedrag voor de parochie om aan een waardig doel te besteden.

Bestuur en leden van Adaja, hartelijk dank hiervoor.

‘Een gedachte voor iedere dag’ door Theo van Osch

Onder deze titel is onlangs de Nederlandse vertaling verschenen van een boekje met citaten van de heilige Bernadette Soubirous, aan wie Maria in 1858 is verschenen in Lourdes. De vertaling is van de hand van Theo van Osch, tot medio 2017 pastoor in onze St. Petrusparochie. Het is uitgegeven bij Adveniat en het eerste exemplaar werd door Theo samen met Leo Fijen op 13 februari overhandigd aan Mgr. Harrie Smeets, bisschop van Roermond. Het boekje bevat een korte biografie van Bernadette en een verslag van  de verschijningen, en voor iedere dag van het jaar een, soms ook geestig, citaat uit haar geschriften en uitspraken: bondige en pakkende uitspraken en leringen van de oude woestijnvaders en -moeders. Het leven en de woorden van Bernadette zijn meer dan een vroom devotieboekje. Het zijn waarachtige spirituele pareltjes die een goede gedachte willen meegeven om de dag mee door te brengen. Het boekje is geschikt om overal gelezen te worden, thuis, onderweg of op bedevaart. Ziekte en lijden zijn Bernadette niet bespaard gebleven, en daardoor heeft Bernadette deelgehad aan het lijden en sterven van Jezus, om vervolgens – evenals Hij – op nog jonge leeftijd doorheen de dood het nieuwe en eeuwige leven binnen te gaan.
Het is voor €10,00 verkrijgbaar bij:
Uitgeverij Adveniat, Postbus 44, 3740 AA Baarn, tel. 088 238 36 00, of email
info@adveniat.nl.

De positie van de vrouw in de kerk, dit in het kader van de Synode 2021-2023.

​Paus Franciscus heeft dit najaar een bijzondere stap gezet. In het synodale proces 2021-2023 worden de gelovigen om raad gevraagd voor de toekomst van de kerk en de wereld.  Franciscus nodigt daarbij nadrukkelijk ook vrouwen uit. Het Netwerk Katholieke Vrouwen (NKV) neemt deze uitnodiging van harte aan en zal zich in dit proces de komende maanden inzetten voor het ophalen van verhalen en verlangens van vrouwen rond de Rooms-Katholieke Kerk.

De paus wil dat we de komende twee jaar samen nadenken over onder andere de gemeenschap en de praktische invulling van het geloof. Ook de positie van de leken in de kerk komt aan bod. Bisdommen, parochies en andere kerkelijke organisaties gaan met elkaar in gesprek. Ieder kan meedoen met deze verschillende gesprekken. Het project ‘Zij heeft een verhaal’ van het Netwerk Katholieke Vrouwen wil, in het kader van dit synodale proces, een goed podium bieden aan vrouwen

Digitale vragenlijst voor vrouwen

Vanaf 17 januari 2022 kan  via de website van het NKV met een online vragenlijst antwoord gegeven  worden op de kernvragen: Hoe is het om vrouw te zijn in de katholieke kerk? Waar beleef je vreugde aan? Welke verbeteringen zijn nodig ? Welk advies zou je willen geven aan de synode 2023 in Rome? Deze vragenlijst is individueel te beantwoorden. Daarnaast hopen we dat er onderling hierover mooie gesprekken en ontmoetingen kunnen ontstaan.  De consultatie loopt tot 31 maart. Op 8 april zal de eerste presentatie van de resultaten plaatsvinden. In april werken we verder aan de resultaten en in mei dragen we  de uitkomsten over aan Mgr. De Korte, bisschop van Den Bosch en referent voor Vrouw en Kerk.

Voor meer informatie: https://www.unkv.online/synode

Synodaal overleg van zondag 30 januari

Synode, samen op weg gaan….meer dan eens

In het kader van synodaal overleg , met parochies als basis, is er een bijeenkomst geweest waarin verschillende interessante standpunten en gevoelens zijn ingebracht. Er bestond binnen de groep een verlangen om verder door te praten. Men wil graag meer tijd maken om samen na te denken over wat Kerk is in onze tijd, in onze parochie. Ook wil men samen verder denken over hoe we nu toch in verbinding kunnen komen met mensen buiten de Kerk, en met mensen met een andere geloofsovertuiging. Hoe kunnen wij die gastvrije Kerk zijn, die we van harte willen zijn.

Er zal een vervolg gesprek komen.

Een uitgebreid verslag kunt u hieronder lezen

Lees verder “Synodaal overleg van zondag 30 januari”

Opening Mariakapel in Odiliapeel

Op 11 februari wordt de Mariakapel geopend; op de dag van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Om 19:00 uur is er een H. Mis met aansluitend inzegening van de kapel. De werkgroep “Kerkenvisie” is belast geweest met herbestemming/voortbestaan van onze kerk de Heilige Kruisvinding. In deze werkgroep is ook aan de orde gekomen dat het wenselijk zou zijn dat parochianen dagelijks een kaarsje kunnen aansteken of een gebed/stiltemoment bij Maria kunnen doen. In de kerk is bij de toren een aparte ruimte gecreëerd voor deze Mariakapel. Deze ruimte is via de zijdeur bij de toren van de kerk toegankelijk. De kapel zal dagelijks van 10.00  tot 16.00 uur geopend zijn.

De Mariakapel is kosteloos gerealiseerd dankzij vrijwilligers en aangeboden diensten!