Aangenaam verrassend dat de anderhalve meter-regel in de RK kerken verdwijnt!

We mogen aangenaam verrast zijn met de ruime versoepelingen vanaf 25 september in onze kerken.

We mogen weliswaar  weer samen zingen, maar we willen nog voorzichtig zijn. Dit omdat de koorzangers wel op anderhalve meter moeten gaan staan en de mensen in de kerk niet. Want het koor kan weer volledig zingen, echter zij zijn wél gehouden aan de anderhalve meter-richtlijn.

De Heilige Communie kan ook weer verantwoord worden uitgereikt. Dit betekent dat de bedienaar de handen schoonmaakt vlak voor de uitreiking van de hosties en een gezichtsscherm of mondkapje zal dragen bij de uitreiking. Verder zal er bij de uitreiking NIETS worden gezegd. Het zal best wel wennen zijn dat dit weer mag. Reden om daartoe dan ook over te gaan. Ter verduidelijking; de bisschoppen geven aan dat communie op de tong NIET mag.

We hebben al die tijd veilig en strikt de maatregelen opgevolgd, zoals dat ook hoort. Maar, we hoeven niet Roomser te zijn dan de Paus, dus wat mag, mag dan ook.

De vredeswens kán door elkaar contactloos een teken te geven.

De vaten van het wijwater blijven leeg.

We mogen blij verrast zijn met deze versoepelingen. Maar tegelijk ook voorzichtig blijven.

Laten we trouw en zorgzaam omzien naar elkaar!

Pastoor John van de Laar.

 

Overige regels in verband met corona per 25 september 2021

 • Alle basisregels blijven gelden: handen wassen, hoesten en niezen in de ellenboog, thuisblijven en testen bij klachten en zorgen voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes.
 • Rituele contactmomenten (aanrakingen) tijdens doop, vormsel, ziekenzalving, etc. worden zoveel mogelijk beperkt. De regel dat er bij de vredeswens geen handen worden geschud blijft gehandhaafd.
 • Biechten kan nog niet plaatsvinden in een biechtstoel. Er kan gekozen worden voor een biecht in een goed te ventileren ruimte.
 • De regels met betrekking tot gebruik van wijwater blijven vooralsnog gehandhaafd. Wijwaterbakjes dienen nog leeg te zijn.
 • Bij een uitvaart kan weer besprenkeling van de kist bij de absoute plaatsvinden, mits vers water wordt gebruikt en mits besprenkeling ingehouden gebeurt en uitsluitend op de kist.
 • Collectes blijven op een andere wijze plaatsvinden dan met het doorgeven van collectemandjes/-schalen, dus via collectebus bij de uitgang, een bankoverschrijving of een gift-app.
 • Voor processies op de openbare weg en openluchtvieringen op plaatsen die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn dient de regelgeving van de lokale overheid te blijven worden gevolgd. Parochies die een processie of een openluchtviering willen houden, wordt geadviseerd hierover tevoren contact met hun plaatselijke overheid op te nemen.
 • Bij bedevaarten moeten de bepalingen voor reizen van de (buitenlandse) overheid worden gevolgd. Bedevaartgangers die met groepsvervoer reizen volgen voor wat betreft gebruik van een mondkapje de regels van de overheid t.a.v. openbaar vervoer

Nederlandse bisschoppen laten anderhalve meter-regel los bij voldoende ventilatie

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek los te laten, mits er in het kerkgebouw ook tijdens de viering voldoende geventileerd kan worden. Vooraf opgeven en registeren zal niet meer nodig zijn. Deze versoepeling gaat in op zaterdag 25 september. Gelovigen wordt uitdrukkelijk gevraagd om rekening met elkaar te houden zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk.

De dringende vraag om verantwoordelijkheid te nemen en thuis te blijven met klachten die kunnen wijzen op corona blijft bovendien gehandhaafd. Bezoekers van vieringen hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien omdat dit niet past bij het karakter van de Kerk.

Vaccineren

Bij kerkgang wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen die wel of niet gevaccineerd zijn, zeggen de bisschoppen. Wel roepen zij bedienaren, vrijwilligers en andere gelovigen nadrukkelijk op om zich te laten vaccineren. ‘Wij willen dat niet eisen of afdwingen, maar wel zoals paus Franciscus een dringende oproep doen. De paus noemt vaccineren een daad van liefde: voor jezelf, voor onze families en vrienden en voor alle volkeren’.

Zingen

Volkszang is met ingang van 25 september weer toegestaan. Ook koren mogen weer in volledige samenstelling zingen, op voorwaarde dat zij de regels van het RIVM voor koren en zangensembles volgen. Dit betreft regels over opstelling (op dit moment nog 1,5 meter afstand en in zigzagformatie), ventilatie, spuien enzovoort.

Communie

De communie kan behalve met het eucharistisch pincet ook weer met de (vooraf gereinigde) hand worden uitgereikt. Bij de uitreiking van de communie blijft het hoestscherm gehandhaafd; ook een gelaatsscherm kan gebruikt worden. De tongcommunie wordt nog niet toegestaan. Voor gelovigen die niet op de hand de communie willen ontvangen blijft de bestaande oplossing van kracht, namelijk het gebruik van een eigen corporale. De bisschoppen zijn dankbaar dat er zo weer meer ruimte komt voor het samen vieren en zingen. Ook is er dankbaarheid voor het feit dat met de inzet van het protocol er tot nu toe in de liturgie geen besmettingshaarden zijn geweest. De bisschoppen bidden dat dit zo blijft en dat de gelovigen, die van harte welkom zijn bij de vieringen, hierbij zorg en voorzichtigheid naar hun naasten blijven betrachten.

Klimaat

Paus Franciscus, de Anglicaanse aartsbisschop Justin Welby en oecumenisch patriarch Bartholomeus stellen voor het eerst in een gezamenlijke brief de urgentie van milieuvraagstukken in relatie tot hardnekkige armoede aan de orde. Deze brief werd gepubliceerd aan het begin van de periode voor de Schepping die duurt van 1 september tot en met 4 oktober.

Deze periode wordt door veel christenen gevierd als een tijd en gelegenheid om te bidden en zorg te dragen voor Gods schepping. De drie religieuze leiders roepen in hun brief gezamenlijk op om te bidden voor de wereldleiders die zich voorbereiden op een conferentie over het klimaat die in november in Glasgow plaats zal vinden.

Er wordt niet alleen gevraagd om voor deze conferentie te bidden maar ook om na te denken over de keuzes die ieder persoonlijk moet maken als het aankomt op duurzaamheid en sociale gerechtigheid: ‘Daarom roepen wij, als leiders van onze kerken, allen op, ongeacht geloof of wereldbeschouwing, zich in te spannen om te luisteren naar de roep van de aarde en van arme mensen, eigen gedrag te onderzoeken en zich ertoe te verbinden zinvolle offers te brengen ter wille van de aarde die God ons heeft gegeven’, zo staat in de brief.

‘Wij staan naast onze jongere broeders en zusters’

De religieuze leiders pleiten voor solidariteit met de jeugd in deze kwesties: ‘We horen vaak van jongeren die beseffen dat hun toekomst wordt bedreigd. In hun belang moeten wij ervoor kiezen anders te eten, te reizen, uit te geven, te investeren en te leven, waarbij wij niet alleen denken aan onmiddellijke belangen en winsten, maar ook aan toekomstige baten. We hebben berouw over de zonden van onze generatie. Wij staan naast onze jongere broeders en zusters over de hele wereld in toegewijd gebed en vastberaden actie voor een toekomst die steeds meer overeenstemt met Gods beloften.’

Twee Pauselijke Onderscheidingen uitgereikt in Venhorst.

 

Mw. Ida van Duijnhoven (76)
Pauselijke  onderscheiding Pro Ecclesia Et Pontifice        

Beste Ida,

Mede namens collega diaken Henk van Thiel, mag ik U vandaag eren. Dit naar aanleiding van Uw verdiensten voor onze lokale geloofsgemeenschap
Sint Jozef hier in Venhorst. U, Ida, bent vanaf 1970 lid van het Gemengd Parochie Koor, dus dit jaar 51 jaar. Daarbij bent U vanaf 28 september 1986 dirigent van het koor. Daarnaast bent u ook vele jaren dirigent van het K.V.O Koor in Boekel en van het Senioren Koor van  Venhorst en bij het Senioren Koor te Nistelrode. Op 23 november 2011 bent U gehuldigd als 25 jaar dirigent van het koor. Ondanks een zware periode met uw gezondheid, gaf U nooit op, en uw inzet bleef geweldig. Uiteraard de laatste periode ging dat niet vanwege corona, en daar ik natuurlijk alle begrip voor. Uit dankbaarheid  voor alle inzet mag ik U eren met de Pauselijke Onderscheiding PRO ECCLESIA PONTIFICE

 

Mw. Annie Bevers, (86)

Pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia Pontifice

Beste Annie,

Mede namens collega Henk van Thiel mag ik U vandaag eren. Dit naar aanleiding voor Uw verdiensten voor onze lokale geloofsgemeenschap Sint Jozef hier in Venhorst. U, Annie, bent al ruim 21 jaar een erg stille kracht binnen het kerkelijke gebeuren van Venhorst, ik noem wat zaken op: Verzorging van het linnengoed (het wassen en verstellen) en de kleding van de acolieten.

 • Het mede poetsen van de kerk
 • De verzorging van de bloemen hier in de kerk.
 • Ook toen pastoor van Velthoven, Zaliger gedachtenis, nog in functie was probeerde U, Annie, dit alles uit te voeren.
 • U zorgt voor het openen en sluiten van de kerk, U verzorgt de koffie voor de diverse werkgroepen en u doet de huishoudelijke inkopen.
 • Nadat pastoor van Velthoven, Zaliger gedachtenis, met emeritaat was had U, Annie, de volledige functie als koster. U bent, bij hoge uitzondering na, bij iedere kerkdienst aanwezig voor de diverse taken welke bij het kosterschap komen kijken. U heeft sedert een paar jaar ondersteuning van dhr. en mevr. Van Bergen ook vanwege het feit dat U al 86 bent, maar het liefst zou U alles zelf doen. Verder bent U, Annie sinds 1974 lid van het gemengd koor van Venhorst waarvan een 20 tal jaren bestuurslid en tevens secretaris.

Daarnaast heeft U samen met de dirigent de verantwoording voor het up to date houden van de muziekmappen. Kortom, beste Annie, U bent binnen het kerkelijke leven van Venhorst een duizendpoot. Daarom willen wij U heel graag vandaag in het zonnetje willen zetten! Uit dankbaarheid  voor alle inzet mag ik U eren met de Pauselijke Onderscheiding PRO ECCLESIA PONTIFICE.

 

Gebed om zegen voor het nieuwe schooljaar

Heer onze God, zegen het nieuwe schooljaar dat maandag begint. Wij bidden U om uw hulp en bescherming op de nieuwe levensweg! Laat dat kinderen, jongeren, leerkrachten en ouders, samen een hechte gemeenschap vormen, een schooljaar lang. Daar waar het goed is te leven en te werken.

Zegen allen met uw liefde, trouw, geduld en uw vrede.

Zo bidden wij op voorspraak van Moeder Maria, door Christus onze Heer. Amen.

 

Preek, weekend van 5 september

 

In 2015 publiceerde paus Franciscus een schrijven getiteld: Laudato si. Dit komt uit het Loflied van de Schepping van Franciscus van Assisi en betekent:  Geprezen zijt Gij, Heer, om heel de aarde. Die aarde moeten we waarderen en beschermen, zegt de paus. De eerste zondag van september heet dan ook wereldwijd: Scheppingszondag.

Nooit eerder kreeg de aarde meer aandacht dan vandaag. We hoeven de radio of de tv maar aan te zetten, en we horen en zien dat tientallen landen werden of worden geteisterd door vreselijke overstromingen. Maanden durende bosbranden vernietigen wereldwijd miljoenen hectaren oerwoud. Vreselijke hittegolven, tornado’s en tropische stormen treffen verschillende werelddelen en vernietigen hele dorpen en halve steden.

 

De aarde wordt door allerlei rampen geteisterd. De mensheid moet dus dringend veel meer respect hebben voor de schepping.

Heel verontrustend is het feit dat veel mensen er zeker van zijn dat er helemaal geen problemen zijn. Klimaat én corona ontkenners!

Die ontkenners lijken wel volgelingen van de doofstomme in het evangelie van vandaag. Die lijkt er immers ook van overtuigd dat hij helemaal geen problemen heeft. Dus brachten anderen hem bij Jezus. Mocht de doofstomme vandaag leven, dan zouden corona en de opwarming van de aarde ook voor hem heel waarschijnlijk fantasie zijn van wetenschappers.

Het is dus zeker niet toevallig dat Jezus tegen hem zegt: ‘Effeta, Ga open’, en dat zegt Hij ook tegen ons. ‘Ga open, zodat je hoort, ziet en handelt. Ontken de problemen niet. Ga dus open.’ Dat zegt Jezus tegen ons, net als tegen die doofstomme.

Dat kan alleen als de liefde voor zijn schepping ons zou leiden in onze relatie, met elkaar, en met heel de schepping.

Tenslotte: eerbied voor de schepping, respect voor elkaar door Corona te bestrijden middels vaccinatie is, zoals de paus herhaaldelijk zegt: een daad van Naastenliefde. Amen.

 

 

Dankbetuiging

Het is ongelofelijk fijn te voelen en te weten dat zoveel mensen  je willen troosten bij het overlijden van je dierbare partner, zoon, broer, zwager en oom. Daarom is voor ons onmogelijk om alle mensen persoonlijk te bedanken, hoe graag we dat ook zouden willen. Vandaar dat we langs deze weg iedereen hartelijk danken die ons gesteund heeft, op wat voor manier dan ook, na het overlijden van onze dierbare

Laurence van Thiel 

Hartverwarmend waren de vele lieve woorden, bloemen en kaarten. Wij ervaren dit als een grote steun bij het verwerken van dit grote verlies. Daarbij geeft het ons de kracht om verder te gaan.

Boekel, 31 augustus 2021

diaken Henk van Thiel, Yvonne van Thiel en verdere familie,                                          en  Casper Schimmel