Mgr. De Korte komt met Gedenkboek

 

Over kerken en kloosters in coronatijd

Een uit­vaart onder de treurwilg van oma. Het rouw­cen­trum in het tuinhuisje van je zus. Vie­rin­gen van een kwar­tier op het kerkhof. Soms vier uit­vaar­ten op één dag. Geen afscheid kunnen nemen van moe­der in het ver­pleeg­huis. Sprakeloos achter­blij­ven als de jongste koster het ook niet redt. Met vier mensen afscheid nemen van vader in de doop­ka­pel.

Een slag­veld in Schijndel en Tilburg waar tien en der­tien zusters in korte tijd sterven. En toch blijven geloven dat het leven ver­der gaat en dat God met ons meelijdt. Maar ook helpen waar het kan, nabij zijn waar het moet en bid­den waar geen woor­den meer zijn.

Rituelen die troost geven

Dat is allemaal vast­ge­legd in ‘Het verdriet van Brabant, kerken en kloosters in het bisdom Den Bosch ten tijde van corona’, een gedenk­boek dat is samen­ge­steld door de bis­schop van Den Bosch, Mgr. dr. Gerard de Korte. Hij legt daar­mee vast waar geen woor­den voor zijn en wat toch nooit meer vergeten mag wor­den: het lij­den van zo velen, maar ook de zorg voor elkaar en de kracht van het geloof in onmoge­lijke tij­den. Het boek is een tijds­do­cu­ment dat meer wil doen dan vastleggen: door alle verhalen heen is het verdriet tast­baar, spreekt de compassie van kerken en kloosters die zelf ook zwaar wor­den getroffen en zoekt ie­der­een naar rituelen die troost en hoop geven door alle sterven heen. En daar­naast is dit boek ook een spiegel voor ie­der­een in Brabant: hoe kun je nabij zijn ook in de maan­den die nu gaan komen.

Rode draad: Bemoe­diging door de bis­schop

De rode draad in dit gedenk­boek wordt gevormd door de twaalf teksten van bemoe­diging zoals bis­schop Gerard de Korte die heeft ge­schre­ven voor de kerken en kloosters. Ze zijn een reis door de maan­den van corona en weer­spie­gelen de ver­schil­lende stadia van de crisis. Deze bemoe­diging wordt afgewisseld met ontroerende verhalen uit de zwaar getroffen wereld van reli­gi­euzen en met in­spi­re­rende voor­beel­den van pas­to­rale teams die hun weg von­den in deze ergste crisis sinds de Tweede Wereld­oor­log.

Het verdriet van Brabant, kerken en kloosters in het bisdom Den Bosch ten tijde van corona, is een boek van Mgr. dr. Gerard de Korte, bis­schop van Den Bosch. Het wordt uitge­ge­ven als een fraai geïllustreerd boek dat een tijds­do­cu­ment wil zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *