Hoe zat het ook alweer met de goede week en Pasen?

Wat herdenken we? Wat vieren we?
We hebben de katholieke uitleg over onder meer Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille zaterdag en Pasen eens even op een rijtje gezet.

Goede Week. De week die voorafgaat aan Pasen wordt de Goede Week genoemd. Het is de laatste week van de veertigdagentijd (ook wel vastentijd) die aan Pasen voorafgaat.
Deze week begint met Palmzondag en eindigt bij de Paaswake op Stille Zaterdag. Een totale periode van zeven dagen. In de Goede Week wordt stilgestaan bij het lijden en sterven van Christus. Uiteindelijk wordt met Pasen zijn verrijzenis gevierd. In de Goede Week staat dus het lijdensverhaal van Christus centraal.
Palmzondag. Het begin van de Goede Week. Op deze dag wordt de intocht van Jezus in Jeruzalem herdacht. Tijdens de eucharistieviering worden palmtakken gezegend en aan de mensen in de kerk uitgedeeld, omdat Jezus bij de intocht in Jeruzalem ook werd toegejuicht met palmtakken.
Maandag in de Goede Week. Op deze dag wordt in de katholieke kerk een boeteviering gehouden.
Deze viering wordt zo genoemd vanwege het sacrament van boete en verzoening dat in deze viering een belangrijke rol speelt.
Woensdag in de Goede Week, wordt een Chrisma-mis gevierd. Tijdens deze eucharistieviering worden door de bisschop de oliën gewijd, die in het komende jaar gebruikt worden bij de toediening van de sacramenten doopsel, vormsel en wijding.
Paastriduüm. Dit is een periode van drie dagen, te weten Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag, waarin op een bijzondere manier wordt stil gestaan bij het lijden en sterven van Christus. Dit gebeurt door middel van diepe bezinning en gebed. Het Paastriduüm wordt gezien als de belangrijkste periode van het liturgisch jaar.
Witte Donderdag. Het Paastriduüm begint op Witte Donderdag met een avondmis. Op deze
donderdag voor Pasen wordt het laatste avondmaal herdacht. Op de avond voor zijn dood aan het kruis hield Jezus een laatste maaltijd met zijn twaalf discipelen. Hij breekt en deelt hierbij het brood en deelt de wijn. Hij zegt zijn leerlingen dit te blijven doen om Hem te gedenken. Hiermee heeft Jezus de Eucharistie ingesteld. Op Witte Donderdag wordt dan ook de heilige eucharistie en het priesterschap gevierd.
Goede Vrijdag. Op deze dag wordt het lijden en sterven van Christus herdacht. Op goede vrijdag wordt in de kerk het passieverhaal voorgelezen en wordt stilgestaan bij de kruiswegstaties. Goede vrijdag is de enige dag in het jaar dat er geen eucharistieviering gehouden wordt en is tevens een
vasten en onthoudingsdag.
Paaszaterdag (Stille zaterdag). Dit is de derde dag van het Paastriduüm. Het is een rustdag tussen de dood en de verrijzenis. Jezus is dood. Men herdenkt in stilte. Op deze dag zijn er weinig activiteiten in de kerk, het blijft ‘stil’. ’s Avonds wordt de paaswake gehouden. Tijdens deze paaswake wordt gevierd dat Christus is overgegaan van dood naar verrijzenis. Deze viering bevat veel symboliek. Aan het begin van de viering wordt het paasvuur ontstoken en gezegend. Daarna wordt de nieuwe paaskaars aan dit vuur aangemaakt. Ook wordt in deze viering het doopwater gezegend. Pasen. Het paasfeest is het belangrijkste christelijke feest.

Met Pasen wordt de verrijzenis van Jezus gevierd. Hoewel het kerstfeest meestal veel grootser gevierd wordt, is het paasfeest theologisch gezien het belangrijkste feest in de katholieke kerk.

Na vijftig dagen eindigt de paastijd met Pinksteren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *