Synodaal overleg van zondag 30 januari

Synode, samen op weg gaan….meer dan eens

In het kader van synodaal overleg , met parochies als basis, is er een bijeenkomst geweest waarin verschillende interessante standpunten en gevoelens zijn ingebracht. Er bestond binnen de groep een verlangen om verder door te praten. Men wil graag meer tijd maken om samen na te denken over wat Kerk is in onze tijd, in onze parochie. Ook wil men samen verder denken over hoe we nu toch in verbinding kunnen komen met mensen buiten de Kerk, en met mensen met een andere geloofsovertuiging. Hoe kunnen wij die gastvrije Kerk zijn, die we van harte willen zijn.

Er zal een vervolg gesprek komen.

Een uitgebreid verslag kunt u hieronder lezen

Lees verder “Synodaal overleg van zondag 30 januari”

Opening Mariakapel in Odiliapeel

Op 11 februari wordt de Mariakapel geopend; op de dag van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Om 19:00 uur is er een H. Mis met aansluitend inzegening van de kapel. De werkgroep “Kerkenvisie” is belast geweest met herbestemming/voortbestaan van onze kerk de Heilige Kruisvinding. In deze werkgroep is ook aan de orde gekomen dat het wenselijk zou zijn dat parochianen dagelijks een kaarsje kunnen aansteken of een gebed/stiltemoment bij Maria kunnen doen. In de kerk is bij de toren een aparte ruimte gecreëerd voor deze Mariakapel. Deze ruimte is via de zijdeur bij de toren van de kerk toegankelijk. De kapel zal dagelijks van 10.00  tot 16.00 uur geopend zijn.

De Mariakapel is kosteloos gerealiseerd dankzij vrijwilligers en aangeboden diensten!

 

Tot en met zaterdag 29 januari:

Tot en met zaterdag 29 januari is de viering nog steeds om 16.00 uur.

Vanaf maandag 31 januari is de dagelijkse viering om 19.00 uur en vanaf zaterdag 5 februari om 18.30 uur.

Aanmelden is dus niet meer nodig.

U bent van harte welkom

Versoepelingen in de Sint Petrus parochie

Omdat we mogen samenkomen in onze kerken op ander halve meter kunnen we onze grote kerken weer gastvrij openstellen. Aanmelden is vanaf heden niet meer nodig. Ook zullen de klokken weer gaan luiden voor de weekendviering. Vanaf maandag 31 januari is de avondmis in de dag kapel van de Petrus kerk op de weekdagen weer om 19.00 uur en op zaterdag om 18.30 uur. Dit geldt ook voor de kerk in Odiliapeel op de eerste zaterdag om 18.30 uur en voor de kerk in Volkel op de derde zaterdag om 18.30 uur.

Kortom: van harte welkom!

R.K Kerk: versoepeling coronamaatregelen met ingang van 26 januari

De Nederlands bisschoppen hebben besloten om de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk met ingang van 26 januari 2022 te versoepelen. Het maximum aantal gelovigen dat aan een viering kan deelnemen wordt weer bepaald door de grootte van het kerkgebouw (zogenoemde anderhalve meter capaciteit). Ook vieringen ’s avonds zijn weer mogelijk. 

Gezamenlijk koffiedrinken na afloop van een viering wordt nog dringend afgeraden. Naast vieringen zijn – met inachtneming van alle basismaatregelen – ook andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals catechesebijeenkomsten en vergaderingen ’s avonds tot 22.00 uur weer mogelijk. De bisschoppen wijzen er nadrukkelijk op dat alle basismaatregelen op het gebied van gezondheid blijven gelden, dat wil zeggen thuisblijven bij klachten, anderhalve meter afstand houden, de hygiëneregels volgen, goed ventileren en een mondkapje dragen bij verplaatsingen door de kerk en in andere binnenruimtes. De regels voor het veilig uitreiken en ontvangen van de heilige communie blijven eveneens gehandhaafd. Bij de uitreiking van de communie wordt een gelaatsscherm of ffp2 masker gebruikt. De tongcommunie wordt nog niet toegestaan.

Zingen 

Samenzang is toegestaan en koren mogen vanaf 26 januari weer repeteren en zingen tijdens vieringen, mits er goed geventileerd wordt, de zangers onderling anderhalve meter afstand houden en in zigzagopstelling staan. Voor koorrepetities buiten een kerkgebouw gelden bovendien de regels van de rijksoverheid onder meer met betrekking tot het verplichte coronatoegangsbewijs voor zangers van 18 jaar en ouder.

 

De parochie St. Petrus biedt u, kosteloos, tijdens de 40-dagentijd de volgende cursussen aan:

Bijbel voor beginners

De Bijbel is niet zomaar een boek. Het is het meest bestudeerde, meest gedrukte, meest vertaalde en gelezen boek ter wereld. De invloed van de Bijbel is niet weg te denken uit onze taal, kunst, literatuur, geschiedenis, economie en inrichting van onze samenleving. Zo zal iemand die de Bijbel niet kent bij een museumbezoek nogal wat kunstwerken niet of nauwelijks kunnen plaatsen. Ook voor hedendaagse ethici,  filosofen, antropologen en spirituele leraren is de Bijbel nog een belangrijke inspiratiebron. De Bijbel is en blijft het fundament van ons christelijk geloof. Al twintig eeuwen lang wordt in alle kerkelijke vieringen uit dit boek voorgelezen. Je kunt het geloof en de levenshouding van miljoenen mensen uit heden en verleden niet begrijpen als je geen voeling hebt met de Bijbel. Ja, het is een boek uit een ver verleden, maar het opmerkelijke is, dat het nog verbazend actueel is.

Maar… om de betekenis van de Bijbel voor ons hier en nu te kunnen vatten, is wel enige voorkennis gewenst. Zo maar beginnen te lezen, levert meestal weinig op. Je moet de Bijbel leren lezen.

Daarbij wil deze serie van 7 avonden je behulpzaam zijn. Ben je nieuwsgierig naar deze kennismaking met de Bijbel? Meld je dan aan en kom proeven of het iets voor jou is.

Lees verder “De parochie St. Petrus biedt u, kosteloos, tijdens de 40-dagentijd de volgende cursussen aan:”

Coronamaatregelen

De coronamaatregelen voor de Rooms-Katholiek Kerk blijven op dit moment, dinsdag 18 januari 2022, ongewijzigd. Dat betekent dat de regels die zijn afgekondigd op 20 december 2021 nog steeds van kracht zijn.

Op 25 januari aanstaande is er een nieuw weegmoment. De bisschoppen bezien op dat moment of voor de R.-K. Kerk aanscherping van de maatregelen nodig is of dat – hopelijk – versoepelingen mogelijk zijn. De parochies worden daarover dan geïnformeerd.

Peerke Donders

Misschien herinnert u zich de Mariabedevaart voor gezinnen, afgelopen zomer in Den Bosch? We bewaren goede herinneringen aan deze speelse dag, die in al zijn eenvoud kinderen en volwassenen heeft meegenomen in de verering van Maria. Dit jaar gaan we opnieuw op bedevaart. We reizen op zaterdag 2 juli naar Tilburg, om daar in de voetstappen van Peerke Donders te treden.

Klik op deze bijlage  met een uitnodiging van de bisschop en een korte indruk van het programma:

Nieuwsbrief P. Donders 

Lees verder “Peerke Donders”

Actie Kerkbalans: Geef vandaag voor de Kerk van morgen

Dit weekeinde gaat de jaarlijkse campagne voor Actie Kerkbalans van start. In het hele land zullen diverse christelijke kerkgenootschappen, waaronder de rooms-katholieke parochies, gelovigen benaderen om hun jaarlijkse bijdrage voor hun lokale kerk te betalen. Voor parochies is dit hun belangrijkste bron van inkomsten.

‘Geef vandaag voor de Kerk van morgen’ luidt het toekomstgerichte motto van de campagne 2022. Kerken krijgen geen subsidie van de overheid voor hun reguliere exploitatie. Om te kunnen bestaan, hebben parochies daarom financiële bijdragen en giften van gelovigen en sympathisanten nodig.

Lees verder “Actie Kerkbalans: Geef vandaag voor de Kerk van morgen”

Week van gebed

Van 16 t/m 23 januari 2022 is de Week van gebed voor eenheid van christenen 2022. Het thema is dit keer Licht in het duister, met als doel stil te staan bij de ster van Bethlehem. Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus. Daarin ligt een oproep voor alle christenen.

‘Wij hebben zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden.’

Het materiaal voor de Week van gebed voor eenheid is dit jaar voorbereid door christenen uit het Midden-Oosten. Als kleine, kwetsbare gemeenschap leven zij in een regio waar spanningen en gewelddadige conflicten aan de orde van de dag zijn en waar eenheid vaak ver te zoeken is.

Maar ook in veel andere delen van de wereld lijden onschuldige mensen onder geweld, onrecht en onderdrukking. In die omstandigheden zoeken mensen naar een teken dat God met hen is. Ze zoeken de pasgeboren koning van zachtmoedigheid, vrede en liefde, licht in het duister.

Tijdens de Week van gebed voor een­heid bid­den we­reld­wijd miljoenen chris­te­nen mee. Door samen te bid­den wordt de een­heid ervaren. Tege­lijk wordt in het gebed verant­woor­de­lijk­heid genomen voor anderen door de problemen van de samen­le­ving in de voor­beden een plek te geven.

Zaterdag 15 januari: gezamenlijk gebed voor vrede en verbinding in coronatijd
Aan de vooravond van de Week van gebed voor eenheid vindt op zaterdag 15 januari een gezamenlijk, landelijk gebed plaats naar aanleiding van de aanhoudende coronacrisis. In dit nationale gebed wordt God gevraagd om vrede, verbinding, mildheid en eenheid in de samenleving