Toekomst voor kerken Petrusparochie

Hoe kun je zorgen dat de kerkgebouwen in onze parochie in de toekomst behouden kunnen blijven?  In een kerkenvisie worden daar ideeën voor aangedragen. Het opstellen ervan is in een beslissende fase gekomen.

Eind van het jaar ligt het eindrapport bij het parochiebestuur op tafel. De uitkomsten bepalen mede de besluitvorming. De kerkenvisie  omvat de hele Petrusparochie, waartoe Uden, Boekel, Volkel, Odiliapeel, Venhorst en Zeeland behoren.

Afgelopen twee jaar zijn in de zes parochiekernen klankbordgroepen aan de slag gegaan. De werkgroep kerkenvisie van de Petrusparochie onder voorzitterschap van Jan Lucius wilde daarmee bereiken dat alle inwoners van de kernen de kans kregen mee te denken en voorstellen hiervoor te doen. “Het is een heel zorgvuldig proces geworden. De opdracht aan de klankbordgroepen was duidelijk: wat leeft er binnen de gemeenschap als het over de toekomst van het kerkgebouw gaat. Welke mogelijkheden zien ze om het gebouw te behouden voor de gemeenschap”. Lucius heeft grote waardering voor de inzet van de leden van de klankbordgroepen. “Wij hebben veel gevraagd. Het was een zware taak in een gevoelig proces. De inzet, verantwoordelijkheid en zorgvuldigheid waren groot.” Iedere klankbordgroep heeft op haar  manier de eigen inwoners bij het proces betrokken. “Onze hoop is dat op deze manier er een zo breed mogelijk gedragen visie over de toekomst van de kerkgebouwen kan worden opgesteld.”

Representatief

Minder kerkbezoek, minder financiële mogelijkheden. Beide factoren waren reden om na te denken over de toekomst. De klankbordgroepen zijn zo samengesteld dat ze representatief worden geacht voor de betreffende kern. Ze hebben allemaal ideeën ingebracht en voorstellen gedaan. Op basis daarvan is voor ieder kerkgebouw een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd door een externe deskundige. Die heeft inmiddels advies uitgebracht en de klankbordgroepen zijn daarover geïnformeerd. “Kenmerkend voor alle kernen is dat ze allemaal ruimte voor Eucharistievieringen willen behouden,” aldus Jan Lucius. “Wat betreft de ideeën blijven we zorgvuldig. Deze processen gaan gepaard met veel emoties, er moet een sfeer van vertrouwen zijn. We hebben in deze fase nog voor geen enkele kern concrete beslissingen genomen, dat gebeurt pas later.”

De Kerkenvisie gaat verder dan alleen de parochie. Van de zes kerkgebouwen zijn er vijf een rijksmonument, dat van Venhorst is een gemeentelijk monument. “Uiteraard is er overleg van het bisdom,” zegt Jan Lucius. “Verder zijn er goede gesprekken gevoerd met de gemeentebesturen van Boekel, Landerd en Uden. Dankzij subsidies van de provincie en van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed kan er zo uitgebreid gewerkt worden aan het opstellen van een kerkenvisie.” Dat maakte het mogelijk om gebruik te maken van de professionele hulp van externe deskundigen. Op deze wijze kunnen behalve lokale aspecten ook de ontwikkelingen op provinciaal en landelijk niveau mee worden gewogen.

“Het heeft veel energie gekost”, aldus Jan Lucius. Het ligt overal gevoelig, ook de financiële kant. “Bij de vorming van de huidige parochie is bepaald dat de inkomsten van iedere kern in die kern worden besteed. Dat geldt nog steeds”, aldus de werkgroepvoorzitter.

Het parochiebestuur heeft van het verleden geleerd en wil vanuit de gemeenschappen werken. “Van onderop dus, de mensen hebben hun bijdrage kunnen leveren. Ik sta er positief in. De mensen zullen er zich in kunnen vinden. Gezien de aard van het proces hebben we tot nu toe maar mondjesmaat naar buiten toe kunnen communiceren. Helaas is dit inherent aan dit soort van processen.”

Eén antwoord op “Toekomst voor kerken Petrusparochie”

  1. Als ik dit lees, dan lijkt het er op dat sommige kerken misschien ook andere functies kunnen krijgen, waaruit inkomsten gegenereerd kunnen worden.
    Alleen ik kan dus mog miet ontdekken in dit verhaal wat voor functies dat dan kunnen ziijn of wordt dat aan de afzondelijke kerken overgelaten.
    Graag attendeer ik op een recente uitspraak van de Raad van State in Den Haag over een beroep in – ik meen- de gemeente Oostberrs , waarin niet – kerkelijke functies toegelaten werden in een kerk in deze gemeente. Omwonenden hadden er bezwaar tegen dat deze kerk ook met enige regelmaat een dansgelegenheid zou bieden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *