Aangenaam verrassend dat de anderhalve meter-regel in de RK kerken verdwijnt!

We mogen aangenaam verrast zijn met de ruime versoepelingen vanaf 25 september in onze kerken.

We mogen weliswaar  weer samen zingen, maar we willen nog voorzichtig zijn. Dit omdat de koorzangers wel op anderhalve meter moeten gaan staan en de mensen in de kerk niet. Want het koor kan weer volledig zingen, echter zij zijn wél gehouden aan de anderhalve meter-richtlijn.

De Heilige Communie kan ook weer verantwoord worden uitgereikt. Dit betekent dat de bedienaar de handen schoonmaakt vlak voor de uitreiking van de hosties en een gezichtsscherm of mondkapje zal dragen bij de uitreiking. Verder zal er bij de uitreiking NIETS worden gezegd. Het zal best wel wennen zijn dat dit weer mag. Reden om daartoe dan ook over te gaan. Ter verduidelijking; de bisschoppen geven aan dat communie op de tong NIET mag.

We hebben al die tijd veilig en strikt de maatregelen opgevolgd, zoals dat ook hoort. Maar, we hoeven niet Roomser te zijn dan de Paus, dus wat mag, mag dan ook.

De vredeswens kán door elkaar contactloos een teken te geven.

De vaten van het wijwater blijven leeg.

We mogen blij verrast zijn met deze versoepelingen. Maar tegelijk ook voorzichtig blijven.

Laten we trouw en zorgzaam omzien naar elkaar!

Pastoor John van de Laar.

 

Overige regels in verband met corona per 25 september 2021

  • Alle basisregels blijven gelden: handen wassen, hoesten en niezen in de ellenboog, thuisblijven en testen bij klachten en zorgen voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes.
  • Rituele contactmomenten (aanrakingen) tijdens doop, vormsel, ziekenzalving, etc. worden zoveel mogelijk beperkt. De regel dat er bij de vredeswens geen handen worden geschud blijft gehandhaafd.
  • Biechten kan nog niet plaatsvinden in een biechtstoel. Er kan gekozen worden voor een biecht in een goed te ventileren ruimte.
  • De regels met betrekking tot gebruik van wijwater blijven vooralsnog gehandhaafd. Wijwaterbakjes dienen nog leeg te zijn.
  • Bij een uitvaart kan weer besprenkeling van de kist bij de absoute plaatsvinden, mits vers water wordt gebruikt en mits besprenkeling ingehouden gebeurt en uitsluitend op de kist.
  • Collectes blijven op een andere wijze plaatsvinden dan met het doorgeven van collectemandjes/-schalen, dus via collectebus bij de uitgang, een bankoverschrijving of een gift-app.
  • Voor processies op de openbare weg en openluchtvieringen op plaatsen die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn dient de regelgeving van de lokale overheid te blijven worden gevolgd. Parochies die een processie of een openluchtviering willen houden, wordt geadviseerd hierover tevoren contact met hun plaatselijke overheid op te nemen.
  • Bij bedevaarten moeten de bepalingen voor reizen van de (buitenlandse) overheid worden gevolgd. Bedevaartgangers die met groepsvervoer reizen volgen voor wat betreft gebruik van een mondkapje de regels van de overheid t.a.v. openbaar vervoer

Nederlandse bisschoppen laten anderhalve meter-regel los bij voldoende ventilatie

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek los te laten, mits er in het kerkgebouw ook tijdens de viering voldoende geventileerd kan worden. Vooraf opgeven en registeren zal niet meer nodig zijn. Deze versoepeling gaat in op zaterdag 25 september. Gelovigen wordt uitdrukkelijk gevraagd om rekening met elkaar te houden zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk.

De dringende vraag om verantwoordelijkheid te nemen en thuis te blijven met klachten die kunnen wijzen op corona blijft bovendien gehandhaafd. Bezoekers van vieringen hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien omdat dit niet past bij het karakter van de Kerk.

Vaccineren

Bij kerkgang wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen die wel of niet gevaccineerd zijn, zeggen de bisschoppen. Wel roepen zij bedienaren, vrijwilligers en andere gelovigen nadrukkelijk op om zich te laten vaccineren. ‘Wij willen dat niet eisen of afdwingen, maar wel zoals paus Franciscus een dringende oproep doen. De paus noemt vaccineren een daad van liefde: voor jezelf, voor onze families en vrienden en voor alle volkeren’.

Zingen

Volkszang is met ingang van 25 september weer toegestaan. Ook koren mogen weer in volledige samenstelling zingen, op voorwaarde dat zij de regels van het RIVM voor koren en zangensembles volgen. Dit betreft regels over opstelling (op dit moment nog 1,5 meter afstand en in zigzagformatie), ventilatie, spuien enzovoort.

Communie

De communie kan behalve met het eucharistisch pincet ook weer met de (vooraf gereinigde) hand worden uitgereikt. Bij de uitreiking van de communie blijft het hoestscherm gehandhaafd; ook een gelaatsscherm kan gebruikt worden. De tongcommunie wordt nog niet toegestaan. Voor gelovigen die niet op de hand de communie willen ontvangen blijft de bestaande oplossing van kracht, namelijk het gebruik van een eigen corporale. De bisschoppen zijn dankbaar dat er zo weer meer ruimte komt voor het samen vieren en zingen. Ook is er dankbaarheid voor het feit dat met de inzet van het protocol er tot nu toe in de liturgie geen besmettingshaarden zijn geweest. De bisschoppen bidden dat dit zo blijft en dat de gelovigen, die van harte welkom zijn bij de vieringen, hierbij zorg en voorzichtigheid naar hun naasten blijven betrachten.

Klimaat

Paus Franciscus, de Anglicaanse aartsbisschop Justin Welby en oecumenisch patriarch Bartholomeus stellen voor het eerst in een gezamenlijke brief de urgentie van milieuvraagstukken in relatie tot hardnekkige armoede aan de orde. Deze brief werd gepubliceerd aan het begin van de periode voor de Schepping die duurt van 1 september tot en met 4 oktober.

Deze periode wordt door veel christenen gevierd als een tijd en gelegenheid om te bidden en zorg te dragen voor Gods schepping. De drie religieuze leiders roepen in hun brief gezamenlijk op om te bidden voor de wereldleiders die zich voorbereiden op een conferentie over het klimaat die in november in Glasgow plaats zal vinden.

Er wordt niet alleen gevraagd om voor deze conferentie te bidden maar ook om na te denken over de keuzes die ieder persoonlijk moet maken als het aankomt op duurzaamheid en sociale gerechtigheid: ‘Daarom roepen wij, als leiders van onze kerken, allen op, ongeacht geloof of wereldbeschouwing, zich in te spannen om te luisteren naar de roep van de aarde en van arme mensen, eigen gedrag te onderzoeken en zich ertoe te verbinden zinvolle offers te brengen ter wille van de aarde die God ons heeft gegeven’, zo staat in de brief.

‘Wij staan naast onze jongere broeders en zusters’

De religieuze leiders pleiten voor solidariteit met de jeugd in deze kwesties: ‘We horen vaak van jongeren die beseffen dat hun toekomst wordt bedreigd. In hun belang moeten wij ervoor kiezen anders te eten, te reizen, uit te geven, te investeren en te leven, waarbij wij niet alleen denken aan onmiddellijke belangen en winsten, maar ook aan toekomstige baten. We hebben berouw over de zonden van onze generatie. Wij staan naast onze jongere broeders en zusters over de hele wereld in toegewijd gebed en vastberaden actie voor een toekomst die steeds meer overeenstemt met Gods beloften.’

Herdenking Allerheiligen en Allerzielen 2020

Herdenking Allerheiligen en Allerzielen 2020

Onze geloofsgemeenschap staat op Allerzielen stil bij al onze overledenen, maar in het bijzonder bij degenen die sinds 15 oktober 2019 tot en met 11 oktober 2020 zijn overleden. Tijdens deze viering herdenken wij alle overledenen door het noemen van de namen en het ontsteken van een kaarsje voor elke dierbare.

In de brief die u van ons in september heeft ontvangen, is aangekondigd dat er verschillende vieringen van Allerzielen in onze verschillende kernen zouden gaan plaatsvinden begin november. Echter, gezien het huidige aantal besmettingen van het coronavirus en de daarbij behorende verscherpte maatregelen van het RIVM en onze bisschoppen, zijn wij helaas genoodzaakt om alle vieringen van Allerzielen in onze kernen af te gelasten.

Wij begrijpen dat dit besluit voor velen van u, net als voor ons, een enorme teleurstelling zal zijn.

Daarom hebben wij besloten om op zondag 1 november om 10.30 uur een besloten viering van Allerheiligen en Allerzielen vanuit de St. Petruskerk te Uden voor alle kernen uit te zenden via Landerd TV.

 Landerd TV is te vinden op de volgende kanalen:

* Ziggo: kanaal 44 digitaal

* Trined kanaal 515

* KPN-Telfort-XS4all: kanaal 1330

* Tele-2: kanaal 828

* www.landerd-tv.nl: TV live.

Bij vragen kunt u contact opnemen met het Parochiecentrum in Uden op werkdagen tussen 9:00-12:00 uur (0413-263154), langskomen op het Parochiecentrum, Kerkstraat 25, of per mail (info@parochiesintpetrus.nl).

Wij hopen, ondanks deze lastige periode met alle huidige corona maatregelen, uw dierbaren toch in liefde te kunnen gedenken, wetend dat rouw grenzeloos is.

Van harte wensen wij u sterkte toe tijdens deze dagen van gedenken!

Met meelevende groet,

Diaken Henk van Thiel

Pastoor John van de Laar

Werkgroepen avondwaken