Mededeling van het parochiebestuur betreffende kerk Volkel

Op woensdag 17 april werd onze aandacht getrokken door een artikel in het Brabants Dagblad onder de titel: ‘Toekomst kerk Volkel gered: dorp krijgt een gezondheidscentrum met huisarts en oogkliniek’. Dit artikel had betrekking op de jaarvergadering van de Dorpsraad Volkel van 16 april, waarin o.a. de mogelijke herbestemming van de kerk werd besproken.

Het bestuur van de Sint Petrusparochie, waar de H. Antonius Abt-kerk in Volkel deel van uitmaakt, was echter niet uitgenodigd voor deze vergadering waar de mogelijkheden rond de toekomst van de kerk werden toegelicht door de projectontwikkelaar en de architect. Het bestuur was hierdoor niet in de gelegenheid om op een aantal punten uit deze toelichting nader in te gaan en waar nodig te rectificeren. Het bestuur stelt er prijs op om dat langs deze weg alsnog te doen.

Wij willen daartoe op de volgende punten wijzen:

Lees verder “Mededeling van het parochiebestuur betreffende kerk Volkel”

Reliek Heilige Bernadette is in Nederland


Zoals u ongetwijfeld vanuit de media heeft vernomen maken
de relieken van de Heilige Bernadette Soubirous, aan wie
Maria in 1858 in Lourdes is verschenen, een rondgang langs de
Nederlandse bisdommen. Op donderdag 25 april komen de
relieken naar de Sint-Jan in ’s-Hertogenbosch. Er is ’s avonds
om 19.00 uur een feestelijke Eucharistieviering b.g.v. de
ontvangst van de relieken. Na deze H. Mis wordt in de
kathedraal de film Je m’appelle Bernadette vertoont. Een film
over het leven van Bernadette.
Vrijdag en zaterdag zijn er extra activiteiten en vieringen in de
kathedraal.
Op zondag 28 april is er een speciale H. Mis om 12.00 uur
gevolgd door een programma voor gezinnen met kinderen. Om
16.00 uur vertrekt vanuit de tuin van het Sint-Janscentrum (aan
de Papenhulst) een lichtprocessie naar de Sint-Jan alwaar
aansluitend een Mariahulde plaatsvindt. Iedereen is van harte
uitgenodigd in de kathedraal om deze dagen mee te vieren.
Het volledige programma leest u op de website van het bisdom
of de parochie van de Sint-Jan.

40 Jarig jubileum Jacques Tichelaar

Op 14 april is Jacques Tichelaar door het bestuur van Deux Bornes, tijdens de viering van 10.30u in de Sint Petrus kerk, in het zonnetje gezet in verband met zijn 40 jarig jubileum als organist/dirigent. Begonnen bij de Pius X kerk, waar het Heilige Geest koor werd opgericht. Daarna actief in de Pauluskerk, bij Jongerenkoor met Combo, en dat werd in de loop van de tijd Deux Bornes. Met hoogtepunten zoals de reis naar Lourdes, en het zingen in Rome. En, met in 2023 het jubileum van echtgenote Monique, die 50 jaar koorlid was. Jacques, van harte gefeliciteerd met dit jubileum!

Namens het parochiebestuur, alle lof, en heel veel waardering en dankbaarheid. En mede namens onze parochiegemeenschap van harte proficiat met deze robijnen mijlpaal en onderscheiding!

Rondleidingen Sint Petrus kerk Uden

De St. Petruskerk in Uden is een beschermd rijksmonument van de hand van architect Carl Weber. Na een bouwtijd van drie jaar is deze koepelkerk gereedgekomen in 1890, ter vervanging van de oude Romaanse Petruskerk die in 1886 voor een groot deel door brand is verwoest. Ervaren rondleiders vertellen je alles over:

  • De neo-romano-gotische bouwstijl
  • De kruisweg gemaakt voor, tijdens en na de eerste wereldoorlog
  • De ontwikkeling van de kerk vanaf de bouw tot heden.
  • Laten je boeiende dingen zien die je daardoor ook in andere kerken gaat zien, b.v. tijdens de vakanties
  • Laten je verwonderen over het glas in lood uit vier verschillende perioden

Lees verder “Rondleidingen Sint Petrus kerk Uden”

VEEL DANK!


Dankzij de inzet van velen, maar duidelijk ook door het succesvolle
familie-pastoraat, waren de Goede Week en het Hoogfeest van Pasen
bijzonder zegenrijk! Wonderlijk hoeveel mensen meevierden in onze
Sint Petrus kerk. Zowel tijdens de Goede week, als in het
Paasweekend. De zang door Deux Bornes tijdens de Paaswake was
heel mooi! Het Sint Ceciliakoor, ondersteund met leden vanuit drie
gastkoren (Zeeland, Nuland, Gendt) op Paaszondag in de Hoogmis,
was uniek en fantastisch! Indrukwekkend en heel bijzonder was de
zegening van de Paasmandjes, een traditie voor de Poolse families op
Paaszaterdag middag in de Sint Petrus kerk, wat een drukte en een
eerbied, getuigend en zeker een blijvende traditie voor de toekomst!
Het bevestigd ons in het (internationaal) sámen kerk zijn. Ook in de
andere kernen, Zeeland, Boekel, Venhorst, Odiliapeel en Volkel is
Palmpasen en Pasen passend en mooi gevierd. De kerken en
kerkhoven waren op zijn Paasbest!
Bijzonder om zo sámen te mogen vieren, in vrijheid en vrede! Dat
geeft werkelijk, het grote geschenk van: een Zalig Pasen! Dat Zalige
Pasen, met veel dank aan iedereen voor alle trouwe inzet, wens ik u
van harte toe!
Mede namens het pastorale team en het parochiebestuur,
Pastoor John van de Laar.

Gedachten bij Pasen 2024


Pasen vertelt over Jezus die is opgestaan, omdat Hij er zich niet
bij wilde neerleggen dat armen en zieken aan hun lot werden
overgelaten, dat mensen bang waren voor een straffende God,
dat geloven niet te zien was in de omgang met elkaar. Hij is
daartegen opgestaan! Het kostte Hem zijn leven. Pasen vertelt
over de vrouwen die zijn opgestaan. De mannen legden zich
naar het lijkt erbij neer dat Hij gestorven was. De vrouwen niet.
Zij gingen naar het graf en hoorden daar dat Jezus was
opgestaan, opgestaan uit de doden! En toen zijn al zijn
vrienden opgestaan. Opgestaan uit hun teleurstelling en
verdriet zijn ze overal aan iedereen gaan vertellen: Jezus, die
gekruisigd werd en gestorven is, is verrezen, opgestaan uit de
doden! Pasen vraagt dat ook wij, christenen, opstaan. Opstaan
tegen al wat mensen verdriet doet. Pasen vraagt dat wij
opstaan, elkaar leren liefhebben, elkaar helpen geloven dat niet
de dood onze toekomst is, maar licht en leven bij God. Dat
geeft terecht een hemels gevoel!
Mede namens het pastorale team, het parochiebestuur en alle
medewerksters en medewerkers, wens ik u van harte een Zalig
Pasen!
Pastoor John van de Laar.